مرکز لجستیک شهرک صنعتی عربت

شهرک های صنعتی ابزار مهم توسعه صنعتی با فراهم نمودن تمام زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاری (آب، برق، گاز، مخابرات، تلفن و اینترنت) و خدمات مورد نیاز صاحبان کسب و کارها بصورت یکجا و کمک به اقتصادی نمودن سرمایه گذاری ها با کاهش هزینه های سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، توسعه مناطق محروم، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ و …. می باشند.

شهرک صنعتی پرویزخان

ایجاد این شهرک صنعتی به ایجاد اشتغال جوانان، توسعه منطقه، توسعه صادرات، جلوگیری از مهاجرت مردم به شهرها، استفاده بهینه از فضا، جلوگیری از تمرکز ناموزون صنایع، حفاظت از محیط زیست به دلیل احداث آنها به دور از شهر، کمک خواهد نمود و گام اساسی در راستای صنعتی شدن اقلیم کردستان عراق می باشد.