صادرات فرآورده‌های نفتی با فلکسی تانک ممنوع شد!

بر اساس بخشنامه و مصوبه در تاریخ 29 مردادما سال1402معاونت پیشگیری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادرات کلیه محموله‌های نفتی (خصوصاً روان کننده‌ها) با استفاده از فلکسی تانک ممنوع می‌باشد.