سیمان زرین رفسنجان

شرکت شركت سيمان سفيد كرمان در تاريخ 9 / 12 / 1363 به صورت «با مسئوليت محدود» و با سرمايه 12 ميليون ريال تاسيس و تحت شماره 55522 در ادارة ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده است. متـعاقبـاً به موجـب صورتجـلسه مجـمع عمـومي صاحـبان سـهام مـورخ 10/05/ 1366 نوع شركت از «با مسئوليت محدود» به «سهامي خاص» تغيير نموده است. همچنين طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 18/4/1382 نام شركت به «شركت سيمان زرين رفسنجان – سهامي خاص» تغيير يافته و دورة مالي شركت نيز از اول ديماه هر سال آغاز و به پايان آذر ماه سال بعد ختم مي‌گردد. شركت در تاريخ 20/1/74 تحت شماره 759 در ادارة ثبت شركتهاي استان كرمان به ثبت رسيده است. موضوع فعاليت شركت طبق مادة 2 اساسنامه عبارتست از: الف – تاسيس و بهره برداري از كارخانه سيمان سفيد در استان كرمان. طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت در تاريخ 19/6/1374 نوع فعاليت شركت به بهره برداري از كارخانه سيمان سفيد و خاكستري در استان كرمان تغيير يافته است كه متعاقب آن طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 7/8/74 نسبت به احداث كارخانه سيمان خاكستري 700 تن به هيئت مديره تفويض اختيار گرديد. ب- اكتشاف،‌استخراج و تهيه مواد اوليه جهت توليد سيمان سفيد و خاكستري و فراهم آوردن كليه ماشين آلات و تاسيسات كه به نحوي از انحاء به فعاليت شركت مربوط مي‌شود. پ- توزيع و فروش توليدات شركت در بازارهاي داخلي يا صدور آن به خارج و مبادرت به هرگونه فعاليت بازرگاني به منظور گسترش توزيع و فروش توليدات شركت و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي و سرمايه گذاري در ارتباط با موضوعات فوق. اهم فعاليت هاي انجام شده از ابتداي تاسيس شركت تا تاريخ ترازنامه بنحو مقتضي درگزارش فعاليتهاي هيئت مديره درج گرديده است

محصولات

# عنوان محصول دسته بندی توضیحات تکمیلی فایل جزئیات
1
2