بررسی منطقه ای بازار گوگرد:

ایران
قیمت گوگرد برمبنای ترم تحویل فوب در ایران در هفته منتهی به ۳ آگوست با ثبات و بین ۶۰ تا ۷۱ دلار بود.
برای گوگرد گرانول قیمت‌های ۸۰ دلار در هر تن نیز بر اساس ترم فوب شنیده شد ولی رسماً این قیمت‌ها تایید نشده است.

اردن
شرکت JPMC اردن طی مناقصه‌ای که تاریخ پایان اعلام قیمت آن ۸ آگوست می‌باشد درخواست خرید سه محموله جمع به وزن ۱۵۰ هزار تن ب ای تحویل در سه ماهه سوم سال اعلام نموده است

قطر
شرکت دولتی Muntajat قیمت گوگرد قطر را برای ماه آگوست ۸۲ دلار در هر تن براساس ترم تحویل فوب بنادر راس لافان/مسالید اعلام نموده است .

کویت
شرکت دولتی KSP کویت قیمت رسمی گوگرد خود را برای ماه آگوست ۸۲ دلار در هر تن اعلام نموده است. این در حالی است که قیمت رسمی ماه جولای از سوی آن شرکت ۶۴دلار در هر تن بود و ۱۸ دلار افزایش در ماه آگوست افزایش نسبتا زیادی محسوب می گردد.