پتروشیمی کرمانشاه

مجتمع تولید آمونیاك و اوره كرمانشاه به منظور تأمین کود شیمیایی موردنیاز استان کرمانشاه و استان هاي همجوار در غرب کشور تأسیس شده است. احداث این پروژه علاوه بر تأمین کود شیمیایی مورد نیاز، در امر ایجاد اشتغال در منطقه ، گسترش توان فنی استان و ارتقاي دانش متخصصین منطقه نقش بسزایی دارد. باتوجه به نیاز استان کرمانشاه و استان هاي همجوار به کود شیمیایی ، احداث کارخانه تولید کود شیمیایی مورد تصویب قرار گرفت و براي تحقق این هدف ، شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در سال 1375 به ثبت رسید. شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئولیت اجرایی پروژه را تا مرحله را ه اندازي و بهر ه برداري به عهده گرفت و جهت داشتن حضوري فعال در این شرکت، 38.5% از سهام شرکت را خریداري نمود.

محصولات

  • کود اوره
  • آمونیاک مایع
  • نیتروژن مایع