شرکت پتروشیمی کاویان

شرکت پتروشیمی کاویان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 255100 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، از شرکتهای تابعه شرکت پتروشیمی باختر می باشد. مأموریت اصلی شرکت پتروشیمی باختر که با سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دیگر شرکتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی تشکیل شده عبارتست از ساماندهی و سازماندهی منابع مالی و همچنین کسب اطمینان از اجرای پروژه های پتروشیمی غرب کشور. شرکت پتروشیمی کاویان که در شهریور ماه 1384 تأسیس گردید، وظیفه تأمین خوراک مورد نیاز سایر شرکتهای زیر مجموعه شرکت پتروشیمی باختر را عهده دار می باشد، که از طریق تزریق به خط لوله اتیلن غرب کشور خوراک رسانی به این مجتمع ها صورت می پذیرد.

محصولات

  • اتیلن
  • هیدروکربن